Dokumenty

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Jeden z najlacnejších úverov na financovanie kúpy bytu alebo domu poskytuje Štátny fond rozvoja bývania.

Všeobecné informácie

Domček, štetce, farby

Štátny fond rozvoja bývania je štátny fond určený na podporu bývania.

Bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z.z., ktorý upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania.S účinnosťou od 1.1.2004 je platný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 607/2003 Z.z. v znení zákona č. 536/2004 Z.z., ktorý nahrádza zákon č.124/1996 Z.z. Vláda Slovenskej republiky vydala Nariadenie vlády č. 637/2004 Z.z., ktoré upravuje: podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Orientuje sa na nižšie príjmové skupiny obyvateľov (príjem do 3,5 násobku životného minima). Príjem však zároveň musí postačovať na splnenie podmienky bonity žiadateľa (teda musí byť vyšší ako súčet 1,3 násobku životného minima a splátky úveru).

Viac informácií nájdete tu www.sfrb.sk

Podmienky a výška úveru pre obstaranie bytu v rodinnom dome

 • Maximálna úžitková plocha rodinného domu je  do 160 m2 (bez garáže)
 • Výška úveru v rozsahu 75% z Obstarávacej ceny, maximálne 55 000,0 eur
 • Garantovaný úrok na celú dobu splatnosti úveru 2,0 % max. na dobu 20 rokov
 • Vlastné zdroje na výstavbu min. 20% z obstarávacej ceny
 • Stavbu musíte dokončiť v dohodnutom termíne v opačnom prípade nastáva zvýšenie úroku z úveru
 • Financie prostredníctvom ŠFRB je možné získať len raz
 • Fond o poskytnutí podpory rozhodne do 90-tich dní od podania žiadosti

Minimálna a maximálna výška príjmu domácnosti

Dvoj-členná rodina (plnoletá FO + plnoletá FO)

 • Minimálna hranica príjmu    437,16 eur + splátka úveru
 • Maximálna hranica príjmu 1176,98 e Eur

 

Troj-členná rodina (plnoletá FO + plnoletá FO + jedno dieťa)

 • Minimálna hranica príjmu    554,71 eur + splátka úveru
 • Maximálna hranica príjmu 1 493,45 eur Eur

Jednotlivé sumy sa menia v závislosti od hranice životného minima pre daný rok . Pred podaním žiadosti je potrebné overiť si jednotlivé minimálne a maximálne výšky príjmu. Tieto platia pre rok 2014

Postup pri podávaní žiadosti

Žiadateľ  predkladá  písomnú  žiadosť   fondu   prostredníctvom  obce,  ktorá   je  sídlom   okresu. Obec do 14 dní odo dňa jej podania overí úplnosť náležitostí žiadosti.

Náležitosti a prílohy k žiadosti

 • Identifikačné údaje žiadateľa (+ fotokópia rodný list, sobášny list, rodné listy detí, Fotokópia občianského preukazu, u detí starších viac ako 16  rokov potvrdenie o návšteve školy)
 • Účel, druh, a výška podpory
 • Údaje o stavbe (+ právoplatné stavebné povolenie, list vlastníctva, Projektová dokumentácia – časť Architektúra, pôdorysy, pohľady, rezy, technická správa a rozpočet stavby)
 • Preukázanie finančného krytia „obstarávacej ceny“ (výpis z bankového účtu alebo písomné potvrdenie banky o vlastných prostriedkoch)
 • Preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov
 • Návrh na zabezpečenie záväzkov
 • Súhlas žiadateľa o spracovaní osobných údajov

Navrhli sme pre Vás úsporný rodinný dom

Vzhľadom k výške úveru od ŠFRB sme pre Vás navrhli úsporný a ekonomický rodinný dom, ktorý pri svojpomocnej výstavbe postavíte za cca 48 700,0 eur a pri investovaní do fotovoltaických panelov vo výške 9 500,0 eur Vás mesačné náklady na prevádzku domu budú cca 95 eur/mesačne.

Eko miniDOM 15 je určený pre 4-člennú rodinu a postavíte ho za prijateľnú cenu - pozrite si projekt

Objednajte si projekt domu na stavebné povolenia  (+ rady kde ešte môžete ušetriť)

 

úsporný dom, ktorý spĺňa podmienky ŠFRB

Rodinný dom je určený pre 4-člennú rodinu. S úžitkovou plochou 84m2 + 25m2(garáž a sklad) dokáže poskytnúť plný komfort pre pohodlný život rodiny.

Na prízemí sa nachádza Zádverie, sklad pod schodiskom, kúpelňa a spoločná denná zóna (kuchyňa, jedáleň a obývacia izba) s priamym napojením na záhradu.

Na poschodí sú dve detské izby s priestorom pre šatník a spálňa pre rodičov. Sklad sezónnych vecí je v podstrešnej rovine, prístupný pomocou sklápacích schodov.

Dispozičné riešenie domu

dispozičné riešenie domu

Technické riešenie

Dom je navrhnutý v nízkoenergetickom štandarde s maximálny využitím solárnych ziskov, prostredníctvom zasklenných plôch a fotovoltaických panelov na streche.

* Vykurovanie domu je riešené ako elektrické podlahové s centrálnou reguláciou v kombinácií so splyňovacou krbovou pecou. Na ohrev teplej vody je navrhnutý elektrický bojler. Investícia do vykurovacieho systému je 4880,0 eur (v porovnaní s inými druhmi spôsobu vykurovania má elektrina najnižšie zariadovacie náklady a bezúdržbovú prevádzku.

* Na streche je inštalovaná solárna elektráreň s výkonom 3kWh – čo predstavuje investíciu cca 9500,0 eur (počas roka doáže do siete odovzdať cca 3480 kWh.

Ekonomická bilancia - mesačné náklady

Pri financovaní rodinného domu v sume 48 700,0 + 9500,0 eur je celková investícia v hodnote 58 200,0 eur

* Úver od ŠFRB vo výške 75%  43 650,0 eur = mesačná splátka 220,82 eur

* Vlastné zdroje vo výške 25%  14 550,0 eur

* Mesačné prevádzkové náklady (100,0 elektrina, 46 eur voda, 4,64 eur Tv+rozhlas )-(výnos zo solárnej energie 56,4 eur)

* celkové mesačne náklady na prevádzku domu sú 94,24 eur

* Celkové mesačné náklady vrátane hypotéky a prevádzkový nákladov sú = cca 315,06 eur

Ak by ste potrebovali poradiť prípadne by ste mali záujem o bližšie informácie ohľadom nášho úsporného domu napíšte nám na email : hudak@minidomy.sk  alebo cez kontaktný formulár 

alebo nám napíšte Vaše predstavy o rodinnom dome cez tento formulár

 Formulár pre špecifikáciu požiadaviek Vášho rodinného domu